Page 6 - sar
P. 6

บทสรุปผ?ูบรหิ าร

ขอ? มูลพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา
ช่อื โรงเรยี น พรหมจกั รสังวร วัดพระพทุ ธบาทตากผา?
ที่อย?ู 279/1 หมูท? ี่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป?าซาง จงั หวดั ลำพูน โทรศัพท? 053 - 572961
สงั กดั สำนักเขตการศกึ ษาพระปรยิ ัตธิ รรม แผนกสามญั ศึกษา เขต 5,

   สำนกั งานการศกึ ษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
เปด? สอนตง้ั แต? ระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปท? ี่ 1 ถงึ ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปท? ่ี 6
ผบ?ู ริหาร 3 รปู /คน ครู 12 รูป/คน นกั เรยี น ๗๓ รูป

ผลการประเมินตนเอง                           ระดับคณุ ภาพ
1. มาตรฐานการศึกษา :                            ดี
                                      ดี
           มาตรฐานการศึกษา                   ดี
 มาตรฐานที่ ๑ คณุ ภาพของผ?ูเรียน
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่ีเนน? ผูเ? รียนเปน? สำคญั

2. หลกั ฐานสนับสนนุ :
   1. การพัฒนาคณุ ภาพผู?เรียน
   โครงการสง? เสริมและพฒั นาคณุ ภาพผเ?ู รียน
     - กิจกรรมส?งเสริมการอ?าน
     - กิจกรรมการเรยี นการสอน 8 กล?มุ สาระ
     - กจิ กรรมชุมนุม
     - กจิ กรรมพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ O-Net
     - กิจกรรมพฒั นาผลสัมฤทธ์ิ B-Net
     - กจิ กรรมอบรมนักธรรม-บาลกี อ? นสอบ
     - กจิ กรรมประจำกลุ?มสาระการเรยี นรู?
     - กจิ กรรมแนะแนวทางการศึกษา
     - กิจกรรม Cleaning Classroom
     - กิจกรรมปฏบิ ัตธิ รรมประจำป?
     - กจิ กรรมประเพณีท?องถ่ิน วนั สำคญั ของชาติ และวนั สำคัญทางพระพทุ ธศาสนา
     - กิจกรรมระบบดูแลและช?วยเหลือนักเรียน
     - กิจกรรมประชาธปิ ไตยในโรงเรยี น
     - กิจกรรมส?งเสรมิ สุขภาพนักเรียน
     - กจิ กรรมต?านโควดิ
     - กจิ กรรมปอ? งกนั ยาเสพติดในสถานศกึ ษา

2. การพัฒนาการบรหิ ารและการจัดการสถานศึกษา
โครงการส?งเสรมิ และพฒั นาการบริหารและการจดั การสถานศึกษา

   - กิจกรรมพัฒนาหลักสตู รสถานศกึ ษา
   - กิจกรรมพฒั นาระบบประกันคุณภาพสถานศกึ ษา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11