Page 4 - sar
P. 4

คำนำ

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป?นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบป?การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะทอ? นใหเ? หน็ ภาพความสำเรจ็ ทีเ่ กิดขน้ึ ตามบรบิ ทของสถานศกึ ษา ซ่ึงมอี งคป? ระกอบของรายงานการ
ประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษา 4 สว? น ไดแ? ก?

   สว? นที่ 1 ขอ? มลู พ้ืนฐานของสถานศึกษา
   สว? นท่ี 2 ผลการประเมนิ คุณภาพในสถานศึกษา
   ส?วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพฒั นา และความตอ? งการชว? ยเหลอื
   ส?วนที่ 4 ภาคผนวก
   โดยมีวัตถุประสงค? เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบป?ที่ผ?านมา เปน? ขอ? มลู ในการวางแผน
พฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา เตรยี มความพรอ? มในการประเมินคุณภาพภายนอกต?อไป

                          โรงเรยี นพรหมจกั รสงั วร วัดพระพุทธบาทตากผ?า
                    สำนักเขตการศกึ ษาพระปรยิ ัติธรรม แผนกสามญั ศึกษา เขต 5

                                   1๖ พฤษภาคม 256๖

                                                  ก
   1   2   3   4   5   6   7   8   9