Page 3 - sar
P. 3

ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรยี นพรหมจกั รสังวร

   ด?วยโรงเรยี นพรหมจักรสังวร ได?จดั ทำรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เพื่อเป?นการรายงานการดำเนินการ
พฒั นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยี นพรหมจกั รสงั วร ประจำปก? ารศกึ ษา 256๕ ท่สี อดคลอ? งกับสภาพป?ญหาและ
ความตอ? งการของสถานศกึ ษาอย?างเป?นระบบ โดยสะทอ? นคณุ ภาพความสำเร็จอย?างชดั เจนตามมาตรฐานการศกึ ษา
ของสถานศกึ ษา ซึ่งมเี ปา? หมายเพือ่ พฒั นาสถานศึกษาให?มีคณุ ภาพ และเพื่อให?การประกันคุณภาพการศึกษาเป?นไป
อย?างมีประสทิ ธภิ าพและพฒั นาอย?างตอ? เนื่อง ตามมาตรฐานการศกึ ษาขึ้นพน้ื ฐาน

    คณะกรรมการโรงเรียนมีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานผลการประเมนิ ตนเองฉบบั นี้ของโรงเรียน
พรหมจกั รสังวรที่สะทอ? นคุณภาพผูเ? รียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเป?นประโยชน?ต?อการ
นำไปใช?พัฒนาการศกึ ษาในป?การศกึ ษาตอ? ไป และเตรยี มรบั การประเมินคณุ ภาพตอ? ไป

                          (พระครสู ัทธาภิมณฑ?)
                      ประธานกรรมการโรงเรยี นพรหมจักรสงั วร

                                                  ๒
   1   2   3   4   5   6   7   8