Page 2 - sar
P. 2

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา
  (Self - Assessment Report: SAR)
    ระดบั การศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน
     ปก? ารศกึ ษา 256๕

   โรงเรียนพรหมจกั รสังวร วดั พระพทุ ธบาทตากผา?
    ตำบลมะกอก อำเภอป?าซาง จงั หวดั ลำพนู

สำนกั เขตการศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรม แผนกสามญั ศึกษา เขต 5
 สำนักงานการศกึ ษาพระปรยิ ัติธรรม แผนกสามญั ศกึ ษา

                              ๑
   1   2   3   4   5   6   7