Page 2 - es
P. 2

มาตรฐานการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา 2566

    โรงเรยี นพรหมจักรสังวร วัดพระพทุ ธบาทตากผา้
     ตำบลมะกอก อำเภอปา่ ซาง จังหวัดลำพนู

 สำนักเขตการศกึ ษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามญั ศึกษา เขต 5
   สำนักงานการศกึ ษาพระปรยิ ัตธิ รรม แผนกสามญั ศกึ ษา
   1   2   3   4   5   6   7