Page 4 - es
P. 4

ประกาศโรงเรียนพรหมจักรสังวร
     เรือ่ ง การใช้มาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึ ษา
  ระดบั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน เพือ่ การประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2566

       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญในข้อ (3) มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา
48 ใหห้ น่วยงานต้นสังกดั และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ถือว่าการประกนั คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบรหิ ารการศึกษาท่ตี ้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
การจดั ทำรายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อหนว่ ยงานต้นสงั กัด หน่วยงานทเี่ กย่ี วข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ นำไปสกู่ ารพัฒนาคณุ ภาพมาตรฐานการศกึ ษาและเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

       โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย ประกอบกับนโยบายให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกทุกระดับ โรงเรียนพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คณุ ภาพภายในของสถานศึกษาและเพื่อรองรบั การประเมินคุณภาพภายนอก

       โรงเรียนพรหมจักรสังวร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึ ษา ตามเอกสารแนบทา้ ยประกาศน้ี เพอื่ เป็นเป้าหมายในการพฒั นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

             ประกาศ ณ วนั ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

    (พระครสู ทั ธาภิมณฑ)์      (พระครูสาทรธรรมพิเนต)
ประธานกรรมการโรงเรยี นพรหมจักรสังวร ผู้อำนวยการโรงเรยี นพรหมจักรสังวร
   1   2   3   4   5   6   7   8   9