กิติกรรมประกาศและขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดทำโครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) ให้เป็นดิจิตอลไลบรารี่ โดยได้รับความสนับสนุนจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และต้องขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานต่างๆ บุคลากร ครู อาจารย์ และผู้เขียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย

แหล่งข้อมูลที่ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์รวบรวมเพื่อทำโครงการนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากผู้รู้ เอกสารเผยแพร่ ตำรา ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีเวลาจำกัดในการจัดทำ ความรู้บางส่วนบางตอนจึงเรียบเรียงจากหนังสือ มิได้เขียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นการคัดลอกในบางประโยคบางตอน จึงใคร่ขออภัยผู้เป็นเจ้าของความรู้ เจ้าของข้อเขียนทุกท่านที่ไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้า แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนไทย จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปประเทืองปัญญา

ทั้งนี้ ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจัดทำเว็บเพจของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวดวิชา และขอขอบพระคุณแหล่งที่มาและบุคคล ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการทำโครงการนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หมวดคอมพิวเตอร์
 • บริษัท ชินวัตร ดาต้าคอม จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด
 • หนังสือเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
 • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • นิตยสาร Business Computer Magazine
 • นิตยสาร BYTE
 • นิตยสาร Computer User
 • นิตยสาร Telecome
 • นิตยสารเทคโนโลยีสื่อสาร
 • นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
 • วารสาร DataNews
 • เอกสารเผยแพร่ จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • เอกสารเผยแพร่ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 11
 • หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2541

หมวดคณิตศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ , ผศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสาร สสวท. โดย กรองทอง ตรีอาภรณ์ , คนึงนิจ เสรีวงษ์ , จารุวรรณ แสงทอง , ฉวีวรรณ กีรติกร , เชอรี่ อยู่ดี , ดนัย ยังคง , ทัศนีย์ สงวนสัตย์ ปรีชา เนาว์เย็นผล , ปานทอง กุลนาถศิริ, พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์, ภัทรกุล จริยวิทยานนท์, ยุดา กีรติรักษ์, สมชาย ชูชาติ , สมนึก บุญพาไสว , สิริพร ทิพย์คง , ดร.สุทัศน์ ยกส้าน , สุวัฒนา อุทัยรัตน์, อินทิรา ศรีวัฒนะธรรมา
 • หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สรุปสูตรภาคตัดกรวย , สรุปสูตรสถิติ , สรุปสูตรตรีโกณมิติ
 • วารสารไฮเอ็ด ม.ปลาย (วิทย์) โดย ทวี บุญช่วย
 • หน่วยศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษา โดย ดร. ไพจิตร สดวกการ

หมวดเคมี
 • เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี ของโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน Brands's Summer Camp มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สำนักพิมพ์ประกายพรึก หนังสือเทคนิคทางเคมี โดย รศ.ประเสริฐ ศรีไพโรจน์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป โดย เสรี ไตรรัตน์
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนวิชาเคมี 2 ว 036 ฉบับปรับปรุง
 • สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ หนังสือสารานุกรมธาตุ โดย ดร.ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

หมวดชีววิทยา
 • การแพทย์และสุขภาพ รู้รอบตัว โดย ดร. เยส คอลัมภ์
 • ข่าวสาร สสวท. โดย พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์
 • โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • จดหมายข่าว วท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน โดย ดร.สมบัติ เจริญวงศ์
 • จุลสารพันธุศาสตร์ โดย จินดา จันทร์อ่อน
 • จุฬาวิชาการวิทยานิทรรศน์ โดย รศ.โสภณ เริงสำราญ และ ผศ.ดร.อมร เพชรสม
 • หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมภ์ Live well guide
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมภ์ รู้ไว้ใช่ว่า , คอลัมภ์เกษตรวิจัย , คอลัมภ์คลื่นยาว , คอลัมภ์โภชนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมภ์ โลกโศภิน , วิทยาการ-การเกษตร
 • หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมภ์ สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
 • หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมภ์ "เพลินใจสบายกาย" โดย หมอรุจน์ รมณีย์ ข่าวสด
 • โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
 • ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "การศึกษา"
 • นิตยสารยูเอสนิวส์ แอนด์ เวิร์ลรีพอร์ท โดย ทอม เกเออร์
 • บทความประกอบรายการวิทยุ พิพิธวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บันทึกสุริยุปราคาเต็มดวง 24 ต.ค. 2538 คอลัมภ์ตะวันในเงาจันทร์ โดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
 • แผ่นพับของ ฝ่ายอาชีวอนามัย กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม.
 • รู้รอบตัว พลังแฝงของวิตามิน โดย ดาลัด จันทราพิทักษ์
 • เพชร 2541 Advanced Thailand Geographic
 • โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย อาจารย์ปรีชา หลีวิจิตร
 • โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย อาจารย์จุฬารัตน์ สิทธิชัย
 • โลกสีเขียว คอลัมภ์รายงานโลกสีเขียว : ปะการังเปลี่ยนสีในอ่าวไทย –หายนะภัยจาก น้ำมือมนุษย์ โดย อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง
 • วารสาร ก้าวทันโรค ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • วารสาร ข่าวสารวัตถุมีพิษ โดย รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
 • วารสาร สสวท. โดย ผกายดาว สุธาพรพิทักษ์ , สาลี่ ตังคจิวางกูร , ดร. สุทัศน์ ยกส้าน , มาลินี นิ่มเสมอ , สมโภช เปลี่ยนบางยาง
 • วารสารการศึกษา กทม. โดย พัฒนา ยั่งยืน
 • วารสารก้าวทันโลกกับไบโอเทคฯ
 • วารสารเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • วารสารบทคัดย่อการศึกษา สสวท. โดย สากล เจรจา
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
 • สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล คอลัมภ์ยาน่ารู้ โดย ภณ.พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล
 • สาร DHA ทางเลือกในการพัฒนาสมอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สิงหะเนติ , สรวงสุดา
 • หนังสือสารคดี คอลัมภ์โลกใบใหญ่ , คอลัมภ์ผลของสุริยุปราคาต่อสิ่งมีชีวิต
 • สารคดีผีเสื้อ โดย เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
 • หนังสือหมอชาวบ้าน คอลัมภ์โลกของเรา , คอลัมภ์คุยกับผู้อ่าน , คอลัมภ์ร่างกายของเรา , คอลัมภ์โลกของเรา , คอลัมภ์อะเบททรายปราบยุง , บทความพิเศษ
 • หนังสืออัพเดท คอลัมภ์ปฏิบัติการผลิตเซลลูโลสด้วยจุลชีพ , คอลัมภ์มองโลก , คอลัมน์ธรรมศาติพิศวง , คอลัมภ์ 80 ยังสาว 90 ยังหนุ่ม , คอลัมภ์การแพทย์และสุขภาพ
 • อาหาร&สุขภาพ โดย ศรันยา เจียจันทร์พงษ์
 • เอกสารเผยแพร่ของสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • คณะครู จาก ร.ร. ในโครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย

หมวดฟิสิกส์
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง โดย นายวีระชัย โชติรัตนศักดิ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย พัฐสุดา อร่ามกุล
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไชยยันต์ ศิริโชติ , ดร.สุทัศน์ ยกส้าน , ดร.สุปราณี ชานยวาสย์ , นายไชยยันต์ ศิริโชติ , ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
 • เครื่องยนต์หลักการทำงานและซ่อมบำรุง โดย ธีรยุทธ สุวรรณประทีป
 • ตำราเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นิตยสารเรียนดี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1,2,3,6,7,8,10
 • ฟิสิกส์ของคลื่น, 2540, ว 422 โดย วิไลวรรณ ภูละออ
 • ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์, 2540 โดย นายจรัส บุณยธรรมา
 • วารสารไฮเอ็ด ม. ปลาย ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, ว422 โดย สุชาติ สรวิสูตร
 • วารสารไฮเอ็ด ม. ปลาย ปีที่ 1, ฉบับที่ 7, ว422 โดย สุมิตร สวนสุข
 • หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมภ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
 • หนังสือเรียนฟิสิกส์ 1 ว.422 ระดับม.ปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี โดย นายไตรรงค์ โต้ตอบ
 • โรงเรียนปากช่อง โดย นายนริศ สันติวงศ์
 • โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรี โดย นายปรีชา โสมะภีร์
 • โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย นายพิสิฐ ศรีสวัสดิ์
 • สำนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง โดย นายวีระชัย โชติรัตนศักดิ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย พัฐสุดา อร่ามกุล

หมวดสิ่งแวดล้อม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วารสาร สสวท. โดย ทิพยวรรณ สุดปฐม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนังสือความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
 • หนังสือชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย ศ.นายแพทย์ วิจิตร บุณยะโหตระ
 • หนังสือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย รศ.ดร.วิชัย เทียนน้อย
 • ข่าวสารป่ากับชุมชน โดย รนกร ตีรกานนท์
 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย ลุงหริ
 • ข่าวสารป่ากับชุมชน โดย เบญจา ศิลารักษ์
 • วารสารสิ่งแวดล้อม โดย เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า
 • วารสารสิ่งแวดล้อม โดย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
 • วารสารโลกสีเขียว โดย เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
 • วารสารสิ่งแวดล้อม โดย จันทรา ทองคำเภา
 • ข่าวสารป่ากับชุมชน โดย เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงศ์
 • วารสารมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต โดย พ.สุวรรณ
 • วารสารสิ่งแวดล้อม โดย มารยาท วีรวิกรม
 • วารสารโลกสีเขียว โดย อิทธฤทธิ์ ประคำทอง
 • สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารสิ่งแวดล้อม โดย เพชรมาลัย ธรรมทา
 • วารสารสิ่งแวดล้อม โดย กลุ่มศึกษาปัญหานิวเคลียร์
 • โครงการผลิตหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย ชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หนังสือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • วารสารมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการพลังงานหาร 2 วารสารโลกพลังงาน
 • วารสารส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • วารสารโลกสีเขียว
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วารสารก๊อกน้ำ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนังสือมลพิษทางอากาศ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คู่มือป้องกันน้ำเสีย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองพัฒนาพลังงานและทดแทน สำนักงานวิจัยและพัฒนา
 • ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัย กรุงเทพฯ โครงการลดมลพิษจากท่อไอเสียรถราชการในสังกัดกรุงเทพฯ
 • กรุงเทพมหานคร โครงการปีรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ ปี 2542
 • สำนักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร โครงการแยกมูลฝอยก่อนน้ำทิ้ง
 • ฝ่ายชีวอนามัย ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยกรุงเทพฯ

หมวดพื้นฐานทางวิศวกรรม
 • หนังสืออิเลกทรอนิกส์ เล่ม 1 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 • หนังสือสู่โลกอิเลกทรอนิกส์ โดย พิษณุ วิทยศิลป์ และมังกร หริรักษ์
 • หนังสือวิศวกรรมสาร โดย ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หนังสืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ โดย นภัทร อัจนเทพินทร์
 • หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 • หนังสือวัสดุช่าง โดย บุญธรรม ภัทราจารุกุล
 • หนังสืออิเลกทรอนิกส์ โดย รศ.ยุทธ อัครมาส
 • หนังสือพื้นฐานวิศวกรรม โดย นรินทร์ เนาวประทีป
 • หนังสือกระสวยอวกาศเที่ยวไปในอวกาศและจักรวาล โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร
 • หนังสือท่องอวกาศ โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร
 • แสงมหัศจรรย์เลเซอร์ โดย ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล