สถาบันร่วมโครงการ
สถาบันที่เข้าร่วมพัฒนา Digital Library ในโครงการ SchoolNet
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • เวบเพจผลงานนักเรียน
    โรงเรียนระยองวิทยาคม
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  • CAI Stack
  • โปรแกรมควบคุมการเปิดประตู
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • วิทยาศาสตร์น่ารู้