Chemistry
เคมี : ขนาดและอนุภาคของสาร | ตารางธาตุ | ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ | กรด-เบส |
โครงสร้างอะตอม | ปริมาณสารสัมพันธ์ | สารประกอบไฮโดรคาร์บอน | ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี | เทคนิคทางเคมี

เทคนิคทางเคมี
 • มารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
  กันเถอะ
 • เทคนิคการใช้เครื่องชั่ง
 • เทคนิคการใช้ไพเพท
 • เทคนิคการใช้บิวเรตต์
 • ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
 • การเกิดอุบัติเหตุและวิธีแก้ไข
 • การป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก
 • เทคนิคการลบคมแก้วที่ตัด
 • เทคนิคการนำสารที่เป็นของแข็งออกจากขวด
 • เทคนิคการเทของเหลวหรือสารละลาย
  ออกจากขวด
 • เทคนิคการให้ความร้อนของเหลวหรือ
  สารละลายที่ไม่ติดไฟ
 • เทคนิคการล้างเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลอง
 • เทคนิคการทำความสะอาดเครื่องแก้วที่ใช้
  ในการทดลอง
 • เทคนิคการระเหยของเหลวหรือสารละลาย
 • เทคนิคการเตรียมและการผสมสารละลาย
  ในหลอดทดลอง
 • เทคนิคเปเปอร์โครมาโทกราฟี
 • เทคนิคการอ่านปริมาตรของของเหลว
 • เทคนิคการกลั่นอย่างง่าย
 • เทคนิคการไทเทรต
 • เทคนิคการสกัด

  ขนาดและอนุภาคของสาร

 • การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
 • ธาตุ
 • สารประกอบ
 • สารละลาย
 • สารละลายและสารบริสุทธิ์
 • การเปรียบเทียบสารละลาย
  คอลลอยด์ และสารแขวนลอย
 • ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
 • การกลั่นและการกลั่นลำดับส่วน
 • การกรอง
 • การตกผลึก
 • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
 • การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 • โครมาโตรกราฟี
 • การระเหยให้แห้ง
 • การใช้กรวยแยก
 • อิมัลซิฟายเออร์
 • โครมาโตรกราฟีราคาถูก

 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ
 • สมบัติของของแข็ง
 • สมบัติของของเหลว
 • สถานะของสาร
 • กฎของบอยล์
 • กฎของชาร์ล
 • กฎรวมก๊าซ
 • ทฤษฎีจลล์ของก๊าซ
 • ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
 • การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
 • การทำน้ำแข็งแห้ง
 • การทำไนโตรเจนเหลว
 • ชุดอุปกรณ์สาธิตการเกิดลม
 • น้ำพุในขวดแก้ว
 • ผ้าทนไฟ
 • การเตรียมสารส้มจากกระป๋องน้ำอัดลม

  กรด-เบส

 • การไตเตรตกรด-เบส
 • กราฟการไตเตรตกรด-เบส
 • เทคนิคการไตเตรตกรด-เบส

  โครงสร้างอะตอม

 • โครงสร้างอะตอม
 • มีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมหรือไม่
 • อุตสาหกรรมเคมี

  ตารางธาตุ

 • ตารางธาตุ
 • การจัดธาตุในตารางธาตุ
 • การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์
 • ประวัติการค้นพบและจัดธาตุลงในตารางธาตุ
 • สารประกอบคลอไรด์
 • สารประกอบออกไซด์
 • การเปรียบเทียบสารประกอบคลอไรด์และ
  สารประกอบออกไซด์
 • สารประกอบคลอไรด์ในชีวิตประจำวัน
 • ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล
 • ธาตุและสารประกอบที่สำคัญ
 • สมบัติทางกายภาพของโลหะและอโลหะ
 • เล่นแร่ แปรธาตุ แบบไฮเทค

  ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี

 • เซลล์กัลวานิก
 • การหาค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน
 • ประโยชน์ของค่า E0
 • เซลล์อิเล็กโทรไลต์
 • เซลล์ปฐมภูมิ
 • เซลล์เชื้อเพลิง
 • แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง
 • กำจัด(ต้นเหตุ)ฝนกรดด้วยไฟฟ้า
 • การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

 • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • สมบัติทั่วไปของสารประกอบ
  ไฮโดรคาร์บอน
 • หมู่แอลคิล(Alkyl Group)
 • ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
  แอลเคน แอลคีนและแอลไคน์
 • หมู่ฟังก์ชั่น
 • แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์
 • อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
 • ไอโซเมอริซึม
 • เอสเทอร์
 • แอลดีไฮด์
 • คีโตน
 • เอมีน
 • เอไมด์
 • ไขมันและน้ำมัน
 • สบู่
 • ผงซักฟอก
 • โปรตีน
 • กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์
 • เอนไซม์
 • คาร์โบไฮเดรต
 • ปิโตรเลียม
 • เลขออกเทน และเลขซีเทน
 • พอลิเมอร์
 • ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
 • จะทดสอบโปรตีน (&alpha-amino acid)
  อย่างประหยัดและรวดเร็วได้อย่างไร
 • พลาสติกสลายตัวได้(จริง ๆ) หรือ
 • การหายใจระดับเซลล์
 • สเปรย์
 • พลาสติกปฎิวัติอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
  การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณ
  ก๊าซ O2 เป็นเกณฑ์

  ปริมาณสารสัมพันธ์

 • มวลอะตอม
 • มวลโมเลกุล
 • โมล
 • สารละลาย
 • สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย
 • สมบัติคอลลิเกตีฟ
 • มวลของสารในปฎิกิริยาเคมี
 • ปริมาตรของก๊าซในปฎิกิริยาเคมี
 • การหาสูตรเอมพิริคัล
 • การหาสูตรโมเลกุลของสารทั่วไป
 • การหาสูตรโมเลกุลของก๊าซและ
  การหาร้อยละโดยมวลของธาตุจากสูตรเคมี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสาร
  ในสมการเคมี
 • สารกำหนดปริมาณและร้อยละของผลได้
  จากสารผลิตภัณฑ์

 • Last updated and maintained : Jan 7, 2000.