ชื่อ - นามสกุล :นายโชติกา ใจเรือน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสุขภาพและพลานามัย
หน้าที่หลัก :ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :094-235655
Email :uriko.an@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานสุขภาพและพลานามัย