ชื่อ - นามสกุล :นายจุธรณัฐ คณะวงค์
ตำแหน่ง :หัวหน้าวิชาศิลป์
หน้าที่หลัก :ครูสอนวิชาศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :