รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน กรอกรหัสบัตรประชาชน
ของนักเรียนด้วยครับ.
ป้อนเฉพาะตัวเลข.

ป้อนตัวเลขติดกันโดยไม่เว้นวรรค